双龙镇
shuāng lóng zhèn
HSK 6
  • Shuanglong town in Xixia county 西峽縣|西峡县[Xi1 xia2 xian4], Nanyang, Henan